lunes, 24 de junio de 2013

PUBLICADA LA RESOLUCIÓ D'AJUDES DE MENJADOR CURS 2013-2014

Hui ha eixit publicada la RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat i privats concertats per al curs escolar 2013-2014.


Podeu passar pel centre a fer les sol·licituds del dilluns 1 fins el divendres 5 de juliol en horari de 11h a 13h. 
Respecteu este calendari i horari per facilitar esta tasca administrativa al centre. Moltes gràcies.

Termini ordinari de presentació de sol·licituds

La sol·licitud de concessió d’ajuda assistencial de menjador es presentarà, amb la pertinent documentació justificativa, en el centre educatiu, des del dia de publicació d’esta resolució fins al 12 de juliol de 2013. 

Sol·licituds

Les sol·licituds d’ajuda assistencial de menjador, segons el model inclòs com a annex I de la present resolució, hauran d’anar acompanyades de la documentació següent:

a) Fotocòpia del DNI/NIF/passaport/NIE (número d’identificació d’estranger) dels sol·licitants (pares, tutors o semblant), així com del NIF de l’alumne/a si en disposa.

b) La documentació, detallada en apartats anteriors, que resulte necessària per a acreditar la composició de la unitat familiar, la renda familiar i aquelles dades sociofamiliars que són preses en consideració per a la concessió o, si és el cas, baremació de la sol·licitud.

Les sol·licituds, junt amb la documentació corresponent, es presentaran en els centres educatius on es trobe matriculat l’alumnat. La documentació, com ja s’ha indicat, haurà de ser original o còpia confrontada pel funcionari receptor.

viernes, 21 de junio de 2013

Activitat fi de curs

L'alumnat de primària esta disfrutant de l'últim dia lectiu amb activitats esportives al poliesportiu de Càrcer. Acabaram amb activitats a la piscina.