PROFESSORAT

PORTAL DEL FUNCIONARI
NOVETATS CONSELLERIA
ADMISSIÓ ALUMNAT web conselleria
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
AVALUACIÓ
AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA
BEQUES MENJADOR
 • RESOLUCIÓ d’11 de juny de 2019, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2019-2020
 • RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2018, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2018-2019
BIBLIOTECA ESCOLAR
 • RESOLUCIÓ de 17 de desembre de 2018, del director general de Política Educativa, per la qual es resol la convocatòria del programa per a la dinamització de les biblioteques escolars i el foment de la lectura als centres docents de titularitat pública de la Generalitat.
 • RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual es resol la convocatòria del Programa per a la dinamització de les biblioteques escolars i el foment de la lectura als centres docents de titularitat pública de la Generalitat.
 • RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el programa per a la dinamització de les biblioteques escolars i el foment de la lectura.

CALENDARI ESCOLAR
CONSELLS ESCOLARS. Conselleria Educació.
 • DECRET 93/2016, de 22 de juliol, del Consell, pel qual es regula el procés electoral per a la renovació i constitució dels consells escolars dels centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics.
 • RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2015. Eleccions 2015
 • Resolució 20 de setembre 2013.
 • Normativa Eleccions Consells Escolars.
 • Constitució Consells Escolar Municipals. Resolució 12 de febrer 2013
 • RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2013, de la Direcció General d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual s’establixen criteris per a l’aplicació de la Resolució de 12 de febrer de 2013, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, de convocatòria del procés per a la constitució a consells escolars municipals de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2013 per la qual es convoca el procés per a la constitució de consells escolars municipals de la Comunitat Valenciana, en aplicació del Decret 111/1989, de 17 de juliol, del Consell. 
CONVIVÈNCIA
COMPETÈNCIES BÀSIQUES

CEPAFE (Centres promotors de l'activitat física i l'esport) web conselleria
 • RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2019, del director general d’Esport, per la qual es concedeixen subvencions i assignacions econòmiques a centres educatius 
 • RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2018, del director general d’Esport, per la qual es convoquen subvencions a federacions esportives per al desenvolupament del programa Esport a l’Escola en l’any 2019
 • RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2018, del director general d'Esport, per la qual es convoquen subvencions i assignacions econòmiques a centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana per a la realització de projectes d'esport, activitat física i salut (PEAFS) que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre en el curs 2018-2019.
 • ORDRE 25/2017, de 29 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions i assignacions econòmiques a centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, per a la realització de projectes d’esport, activitat física i salut (PEAFS) que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre
 • RESOLUCIÓ de 2 de març de 2015, del director general de l'Esport, per la qual es convoquen ajudes a centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics, destinades a la realització de projectes esportius de centre que promoguen l'activitat física i l'esport i estiguen integrats en el projecte educatiu del centre, per al curs 2014- 2015
DESPROTECCIÓ INFANTIL
FAMÍLIES
 • RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a aplicar-les als centres docents sostinguts amb fons públics d'ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana davant diversos supòsits de no-convivència dels progenitors per motius de separació, divorci, nul·litat matrimonial, ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues.

FORMACIÓ PROFESSORAT. PAF  Accés info PAF de Conselleria

GESTIÓ ECONÒMICA
INNOVACIÓ EDUCATIVA
 • RESOLUCIÓ d’11 de maig de 2018, del director general de Política Educativa, per la qual es convoquen subvencions i assignacions econòmiques per a desenvolupar projectes d’investigació i innovació educativa en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, durant el curs acadèmic 2018-2019
 • RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual es convoquen subvencions i assignacions econòmiques per a desenvolupar projectes d’investigació i innovació educativa en centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, durant el curs acadèmic 2017-2018. Ajudes
 • RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2016, per la qual es convoquen subvencions i assignacions econòmiques per a projectes d’investigació i innovació educativa en centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, ja realitzats durant el curs acadèmic 2015-2016 o per a desenvolupar durant el curs acadèmic 2016-2017. Extracte
 • ORDRE 31/2016, de 4 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions i assignacions econòmiques per a la realització de projectes d’investigació i innovació educativa en centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana
INSPECCIÓ EDUCATIVA
INSTAL·LACIONS DEL CENTRE.
INSTRUCCIONS INICI DE CURS
JORNADA ESCOLAR 
 • RESOLUCIÓ de 8 d’octubre de 2018, del director general de Política Educativa, per la qual es dicten instruccions per al curs 2019-20, sobre el procediment previst en l’Ordre 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les condicions i el procediment de sol·licitud i d’autorització d’un Pla específic d’organització de la jornada escolar.

 • RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2018, del director general de Política Educativa, per la qual es dicten instruccions per al curs 2018-19 sobre el procediment previst en l’Ordre 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les condicions i el procediment de sol·licitud i autorització d’un pla específic d’organització de la jornada escolar.
 • ORDRE 2/2018, de 16 de gener, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’Ordre 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les condicions i el procediment de sol·licitud i d’autorització d’un pla específic d’organització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial de la Comunitat Valenciana. 
 • ORDRE 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es regulen les condicions i el procediment de sol·licitud i d’autorització d’un pla específic d’organització de la jornada escolar.
  • RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2016, del director general de Política Educativa, per la qual s’aprova el calendari previst en l’Ordre 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per a la realització del procés de sol·licitud i d’autorització d’un pla específic d’organització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i educació especial de la Comunitat Valenciana per al curs 2016-17

LLIBRES DE TEXT
 • RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’estableix el procediment per a assignar una dotació econòmica als centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2019-2020
 • RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2017,  reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2017-2018. 
 • RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2016, de la Conselleriad’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’estableix el procediment per a assignar una dotació econòmica als centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2016-2017
 • ORDRE 26/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d’Educació. Programa de reutilització, reposició i renovació de llibres de text i material curricular, a través de la creació i posada en funcionament de bancs de llibres de text i material curricular en els centres públics.
 • ORDRE 17/2015, de 26 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les bases de les ajudes destinades als ajuntaments o entitats locals menors per fer efectiu el programa de gratuïtat dels llibres de text i material curricular dirigit a l’alumnat que curse ensenyaments obligatoris i formació professional bàsica als centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana, i es convoquen les ajudes per al curs 2015-2016
 • RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria i es concedeixen ajudes destinades a ajuntaments i entitats locals menors per a fer efectiu el programa de gratuïtat de llibres de text.
MATERIAL AUTOFORMACIÓ
MENJADORS ESCOLARS. Web Conselleria
MESURES D'EMERGÈNCIA i PREVENCIÓ RISCOS LABORALS
MÚSICA
NORMATIVA LOMCE
NORMATIVA LOE   Click
NORMATIVA TIC
PADIE


PAM

PLANTILLES CENTRES DOCENTS.
PLANIFICACIÓ D'EDUCACIÓ ESPECIAL
PLA LECTOR
PERMISOS I LLICÈNCIES
PERSONAL DOCENT
 • DECRET 126/2015, de 31 de juliol, del Consell, pel qual regula els llocs de treball de caràcter docent per a la realització de funcions específiques d’assessorament i coordinació-assessorament tecnicodocent en l’àmbit de la conselleria competent en matèria d’educació de la Generalitat
 • ORDE 4/2014, de 17 de gener regula la mesa de directors a la CV. Resolució
 • Llei d'Autoritat del Professorat
 • ORDE 75/2013, de 5 de juliolde la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es desplega l’article 9 del Decret 108/2012, de 29 de juny, del Consell, pel qual es regula la recol·locació i redistribució de personal docent amb destinació definitiva en els centres docents públics no universitaris dependents de la conselleria competent en matèria d’educació i es modifica l’annex II de l’Orde de 29 de juny de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s’aproven les instruccions que regulen l’organització i el funcionament dels centres.
 • Real Decreto 476/2013, de 21 de junio, por el que se regulan las condiciones de cualificación y formación que deben poseer los maestros de los centros privados de Educación Infantil y de Educación Primaria.
 • ORDE 44/2012 de 11 juliol. Regula Itineràncies
 • Adquisició de noves especialitats al cos de mestres (RD 1594/2011 de 4 de novembre)
 • Canvi Domicialització Bancària. Instruccions i models.
PROGRAMA D'EDUCACIÓ PLURILINGÜE DINÀMIC.
 • DECRET 9/2017, de 27 de gener, del Consell, pel qual s’estableix el model lingüístic educatiu valencià i se’n regula l’aplicació als ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana.
 • RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es donen instruccions per a l’aplicació del Programa d’educació plurilingüe dinàmic i l’elaboració del Projecte lingüístic de centre en els centres d’Educació Infantil i Primària per al curs 2017-2018.
PROJECTE LINGÜÍSTIC DEL CENTRE. PLURILINGÜISME.
PROGRAMES EXPERIMENTALS
PROGRAMACIONS DIDÀCTIQUES
PROTECCIÓ DE DADES
RECURSOS
SALUT
 • RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2018, per la qual es dicten instruccions i orientacions d’atenció sanitària espícífica en centres educatius per a regular l’atenció sanitària a l’alumnat amb problemes de salut crònica en horari escolar, l’atenció a la urgència, així com l’administració de medicaments i l’existència de farmacioles en els centres escolars
 •  DECRET 84/2018, de 15 de juny, del Consell, de foment d’una alimentació saludable i sostenible en centres de la Generalitat
 • RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2016, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es dicten instruccions i orientacions d’atenció sanitària específica en centres educatius per a regular l’atenció sanitària a l’alumnat amb problemes de salut crònica, en horari escolar, l’atenció a la urgència previsible i no previsible, així com l’administració de medicaments i l’existència de farmacioles en els centres escolars.
 • ORDRE 6/2016, de 4 d’agost 2016, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es modifica l’Ordre de 27 de febrer de 2002, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s’estableix l’informe de Salut de l’Escolar, com a document sanitari d’utilització obligatòria per a l’accés a un centre escolar o per a l’inici d’etapa educativa

TALIS
PISA