miércoles, 2 de septiembre de 2015

Llistat Provisional de la Puntuació de les Ajudes de Menjador

En relació amb les ajudes assistencials de menjador escolar per al curs 2015/2016, tramitades les sol·licituds d’ajudes presentades dins del termini, efectuada la baremació de les mateixes per la Conselleria d ’Educació, Investigació, Cultura i Esport i determinada així la puntuació que corresponga a cada ajuda, en funció de la informació sociofamiliar introduïda informàticament pels centres educatius i la informació econòmica rebuda de l’Agència Tributària.

El llistat el podeu vore i consultar al tauler d'anuncis que està ubicat a l'entrada principal del centre escolar.

Publicats estos llistats provisionals de sol·licituds d'ajudes de menjador, els interessats tindran un termini de deu dies hàbils, comptats a partir de la seua inserció en el tauler d'anuncis del centre educatiu, per a esmenar els defectes observats i presentar les reclamacions oportunes, per mitjà de l'aportació en el mateix centre educatiu de la documentació que estimen adequada.

Les esmenes que afecten a circumstàncies sociofamiliars del sol·licitant es presentaran en el centre docent junt amb la documentació acreditativa. Amb la informació facilitada per les famílies, el centre procedirà a les correccions informàtiques que procedisquen.

Les esmenes que afecten a dades de renda de la unitat familiar es presentaran en el centre docent amb la documentació acreditativa. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario